فروشگاه اینترنتی انتشارات متخصصان بدون مرز

نوسازی برند

شش قانون زنده ساختن برند
نویسنده:لری لایت / جون کیدون
مترجم: دکتر عظیم فضلی پور
قیمت: 25000
برخی از موضوعات مطرح شده در این کتاب:
پیشینه تغییر سودآوری
برند معروف گرفتار مشکل بزرگ
شش قانون نوسازی برند
قانون شماره اول تمرکز مجدد سازمان
قانون شماره دوم بازسازی ارتباط برند
قانون شماره سوم باز خلق تجربه های برند
قانون چهارم تقویت مجدد کارایی های فرهنگی
قانون شماره پنج بازسازی اعتماد به برند
قانون شماره شش درک توازن جهانی
و...

قیمت 25000 تومان
هزینه پیک در تهران و هزینه پست برای سایر شهرستانها به عهده خریدار می باشد

تعداد عدد --%>